11. číslo farního zpravodaje JAKUB

Před Vánocemi vyšlo 11. číslo farního zprav. JAKUB. Velmi zajímavé jsou články o renovaci hlavních kostelních dveří a Rozhovor o Strahovské knihovně.

***Otevřete bránu Vykupiteli***
Poslední letošní říjnovou neděli byly při mši sv. požehnány nově zrenovované hlavní vchodové
dveře našeho kostela. Až při samotném prů-běhu slavnostního požehnání jsem si uvědo-
mila, že nejde jen o „nějaké žehnání“, ale i historickou chvíli a událost. Naposledy byla zřejmě taková situace před 130 lety, protože dveře byly vyrobeny v roce 1883 panem Theodorem Heroldem a p. Štědrým z Příbrami.
Při krátké promluvě P. Jindřicha Krinka mě zaujala myšlenka, že nejde jen o obyčejná vrata (jak vstupní dveře někdo nazval), ale o dveře, bránu, přes kterou se vstupuje do posvátného prostoru, do tajemství mezi člověkem a Bohem. A také, že každý dům či byt má vstupní dveře, za kterými se ukrývá
tajemství rodiny, která v domě, bytě bydlí.
Tajemství rodiny…, tajemství mezi člověkem a Bohem…
Když k někomu přicházím na návštěvu, je to vždy milé, když se otevřou dveře, zazní pozdrav a pozvání – „Pojď dál.“ Vím, že jsem přijata, že si druhý pro mě vymezil čas a prostor, že se můžeme setkat. V kostele sice nemůžeme zajistit celodenní službu, která by vítala příchozí lidi. Ale vždy, když jsou hlavní
dveře kostela otevřené, můžeme se na chvilku zastavit a přemýšlet – slyším hlas, který mne zve dovnitř: „Pojď dál, chvilku si odpočiň, svěř mi, co máš na srdci, co tě těší, co tě trápí, jsem tu jen a jen pro tebe.“ Slyším Boží hlas?
Tohle mi nabízí otevřené dveře kostela.
V centru ruchu města se otevírá prostor pro ztišení, zklidnění, načerpání, pro vstup do posvátna, pro setkání sebe samého v Boží přítomnosti.
Na závěr se mi v myšlenkách neustále vrací slova jedné písně, jejíž text Vám předkládám. Třeba osloví i vás a vzpomenete si, až půjdete k jesličkám poklonit se malému dítěti, králi, Vykupiteli. Krásný a požehnaný vánoční čas.
Markéta Marková
**********************************
Text písně
Refrén: Nebojte se, otevřete bránu srdce svého Kristu Ježíši. / Vždyť on nás
zná, všechny rád má, / záchranu dá on
vám v nouzi nejvyšší.
1.
Zoufalství nás učí, otevřete bránu Vykupiteli!
/ Žijem s prázdnou duší, otevřete
bránu Vykupiteli! / Boží hlas nás ruší,
otevřete bránu Vykupiteli! / Lidé však
jsou hluší, otevřete bránu Vykupiteli!
2.
Málo je nám jasné, otevřete bránu Vykupiteli!
/ Máme ruce prázdné, otevřete
bránu Vykupiteli! / Kde to všechno vázne,
otevřete bránu Vykupiteli! / A co když
to praskne, otevřete bránu Vykupiteli!
3.
Boží hlas nás hledá, otevřete bránu
Vykupiteli! / Pokoje nám nedá, otevřete
bránu Vykupiteli! / Tak kdo ještě čeká,
otevřete bránu Vykupiteli! / Jde o život
světa, otevřete bránu Vykupiteli!
============================
**Renovace hlavních vstupních dveří kostela
sv. Jakuba Staršího**
Před rokem jsem byl osloven P. Jindř. Krinkem s prosbou o posouzení stavu hlavních vchodových dveří kostela. Po detailním prohlédnutí jsme dospěli k závěru, že dveře je nutné renovovat.
V září a říjnu letošního roku se podařilo renovaci realizovat.
Dveře byly vyrobeny z dubového dřeva v roce 1883 panem Theodorem Heroldem a panem Štědrým z Příbrami.
Tuto informaci jsme se dozvěděli po odstraně-ní boční profilové lišty na levém křídle dveří.
=Stav před renovací=
Dveře byly konstrukčně stálé. Ochranný nátěr/barva byla z venkovní části zcela poško-zená, narušená, některé části dřeva byly úplně bez ochranné vrstvy. Všechny výplně (kazety) dveří byly na několika místech prasklé a rozeschlé. Spodní části okrasných zrcadel byly silně poškozeny a místně rozpadlé. Spodní díl pod klapačkou chyběl, byl dočasně nahrazen krycím dílem. Horní díl ozdobné hlavice nad klapačkou byl na několika místech ulomen. Obloukové profilové lišty a lišty ve spodní části
byly silně poškozeny hnilobou. Podobně ozdobná kola u řezbářských reliéfů byla
rozeschlá a někde podléhala hnilobě.
=Postup renovace=
Z dveří bylo odstrojeno kování (pouze kliky a táhla), dveřní panty nebyly demontovány.
Poté začalo odstraňování nátěru. Na některých místech se nátěr oškrabával, někde odlupoval, v profilových místech se používaly čpavkové zábaly a poté se nátěr mechanicky odlupoval,
profilové lišty se brousily a oškrabávaly.
Po odstranění nátěrů se demontovaly profilové lišty a vyndaly se dveřní kazety. Ve dveřích byly na několika místech silné praskliny, které se vyplnily rostlým dřevem. Vlepily se dřevěné lišty. Spodní části dveří byly na několika mí-stech zasaženy hnilobou, rozpadlým dřevem. Tyto části se odstranily a nahradily dřevem novým. Na dílech se prováděly konstrukční spoje, aby nedošlo k jejich odpadnutí.
Poté byly dveře celkově přetmeleny, přebrou-
šeny a připraveny na nátěr. Byly vyrobeny
čtyři nové dveřní výplně (kazety). Rovněž byly vyrobeny obloukové profilové lišty, spodní profilové lišty a jedna svislá profilová lišta.
K ostatním lištám byly dolepeny chybějící části a domodelovány profily. Byly doplněny chybějící prvky k řezbám a ornamentům.
Dveře byly napuštěny základním impregnač-ním nátěrem a poté natřeny třemi vrstvami vrchního nátěru. Kovové prvky byly natřeny grafitovou kovářskou barvou.
=Poděkování=
Veškeré postupy prací byly konzultovány
s uměleckým řezbářem panem Františkem Krutským z Pičína a s památkáři, kteří určili finální barvu dveří. Chtěl bych tímto zejména poděkovat P. J. Krinkovi za vloženou důvěru
v celé věci renovace. Jsem rád, že jsem se mohl podílet na obnově této památky, kterou vytvořili naši předkové a slouží nám dodnes.
Štěpán Marek, truhlář

============================
¤ TIPY, JAK ŽÍT KAŽDÝ DEN Z VÍRY ¤
Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl, jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na vlastním životě, na životě z víry. Několik tipů, jak žít víru ve všedním životě, shrnul v desetibodovém programu s názvem „Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. Je to spiritualita přizpůsobená všednímu dni. Každý níže uvedený bod lze žít buď jeden den, či jeden týden, či jeden měsíc. 
Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní.

JEN PRO DNEŠEK  SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými
problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat na mysli, budu jim hledět do očí.
Předám sebe i se svými problémy Bohu,
uvědomím si: i dnes se o mne stará On.
Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen krátká modlitba,
občasné zamyšlení a připomenutí.

JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíli. V uších nám přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali, k čemu nás Bůh stvořil.

JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá
a nutná jako dobrá výživa pro život těla. „Čtěte málo, ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli?

JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT
PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH
Nemusím se štvát ani váhat. Bůh zná mé
kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti.
Půjde se mnou za předpokladu, že se vydám
po jeho cestách a že ve svých plánech
ponechám místo na jeho dobré záměry.

JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM
OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL
OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT PŘÁNÍM
Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí.

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno: „Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“
Naše často „podzimní nálada“ by se tak měla
měnit v náladu spíše adventní. Strach a hrůza
by se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil.

JEN PRO DNEŠEK SI VYBERU JEDEN Z TĚCHTO
BODŮ…
Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože,
a světlem mé stezce. (Žl 119,105)

Zpracováno podle knih J. Haase: „Žít pokojně“
a W. Stinissena „I dnes je den Boží“.