„Přijmi pečeť daru Ducha“

uslyší při vkládání rukou a pomazání
čela pět sester a jeden bratr
od biskupa Václava Malého v neděli
10.října v našem kostele sv.Jakuba
Staršího v Příbrami.

V ten den
bude jen jedna mše svatá, a to v deset
hodin. Je to záležitost celé farnosti
a příležitost k tomu, že se zase jednou sejde celá pohromadě. Věřím, že
všichni farníci, nebo spíš všichni častí
účastníci bohoslužeb v našem kostele,
se této slavnosti rádi zúčastní.
Všichni biřmovanci jsou plně dospělí
lidé. Názor, že to je záležitost pro
mládež, je nechápáním skutečnosti
církve. Biřmování je jistě i osobní
záležitost, ale neméně záležitost celé
církve. Jím se člověk ze své strany staví
s plnou rozhodností do linie Kristovy,
aby jako součást církve dnešním
lidem s jejich současnými pohledy,
problémy a postoji hlásal evangelium,
svědčil o Kristu. Ne k člověku
21.století přistupovat v rouše století
– někdy i staletí – starém. Jde tedy
o duchovní mládí, což se vůbec netýká
konkrétního počtu našich let.
Ze strany Kristovy pak k tomu při
přijetí této svátosti dostávají od Boha
všechno potřebné.
Všem blahopřejeme a hlavně se
za ně modleme!

far