Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami

V rámci projektu Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami
(objekty 110a, 112a)“ byla provedena rekonstrukce plochy centrální části náměstí a
rekonstrukce chodníků v severní části náměstí. Realizací projektu byla nahrazena původní
dlažba, která byla ve špatném technickém stavu, novou dlažbou, která splňuje předpoklady
pro bezpečný pohyb osob. Tato první etapa rekonstrukce náměstí byla dokončena na konci
května r. 2012.

barevne_logo_s_textem

Cílem první etapy rekonstrukce a revitalizace nám. T. G. Masaryka bylo zklidnění
dopravy, zvýšení bezpečnosti pěších, zlepšení dostupnosti pro handicapované osoby a tím
přispění ke zkvalitnění života obyvatel v Příbrami.

Projekt „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty
110a, 112a)“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
dotace byla poskytnuta z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celkové výdaje
na projekt dosáhly výše cca 11,9 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje byly ve výši
cca 11,3 mil. Kč. Dotace na projekt byla poskytnuta ve výši cca 9 mil. Kč.
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Příbram I je partnerem města
Příbram v rámci tohoto projektu.

Na stavební úpravy v rámci první etapy přímo stavebně navázala druhá etapa
rekonstrukce a revitalizace náměstí, na jejíž realizaci město rovněž získalo dotaci
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Zároveň probíhalo několik dalších
staveb a úprav, které navzájem tvoří jednotný celek a přispěly ke kompletní obnově náměstí.
Jedná se zejména o rekonstrukci ulic Milínská, Plzeňská a Hailova, které patří Ředitelství
silnic a dálnic ČR a Středočeskému kraji, dále byla provedena obnova zeleně kolem kostela
svatého Jakuba, církev zajistila opravu fasády kostela sv. Jakuba Staršího (město poskytlo
na tuto akci církvi finanční dar) a rovněž byla vybudována jedna zcela nová kašna a
opravena a opětovně zprovozněna původní barokní kašna.