Sociální služby v Příbrami

V dnešním čísle Jakuba si v seriálu rozhovorů
o sociálních službách před stavíme
příbramský azylový dům. S jeho fungováním
nás seznámí vedoucí zařízení paní
Jana Klímová.

Sociální služby v Příbrami

V dnešním čísle Jakuba si v seriálu rozhovorů
o sociálních službách před stavíme
příbramský azylový dům. S jeho fungováním
nás seznámí vedoucí zařízení paní
Jana Klímová.

1. První otázka směřuje trošičku k historii
vzniku azylového domu. Kdy se
vlastně začalo s provozováním azylového
domu v Příbrami a jaké byly jeho
počátky?
Provoz Azylového domu města Příbram
byl zahájen v roce 1998. Původně
bylo zařízení určeno pro ubytování
rodin s dětmi, které byly vystěhovány z
bytu pro neplacení nájemného. Hlavním
cílem bylo poskytnout těmto občanům
střechu nad hlavou. Objekt udržoval
správce, pomoc a podporu při řešení nepříznivé
sociální situace obyvatel domu
zajišťovali pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví v rámci své běžné
náplně práce na městském úřadě.

2. Jakými změnami toto zařízení od počátku fungování do současnosti a
kdo je zřizovatelem azylového domu?
Brzy se ukázalo, že problémem rodin
s dětmi ubytovaných v zařízení není
pouze ztráta bydlení, že jejich situace je
nelehká v dalších oblastech běžného života,
a tudíž potřebují systematickou a
soustavnou podporu přímo zde. Zřizovatel
azylového domu – Město Příbram
v průběhu času reagoval na potřeby, které
vyplynuly z praxe a poptávky klientů.
Pracuji zde od roku 2000 a od té doby
azylový dům prošel mnoha změnami
nejen procedurálními, došlo také k rozšíření
nabídky služeb a v neposlední řadě
také k provozně technickým změnám a
zkvalitnění vybavenosti zařízení. Byla
zřízena recepce s nepřetržitým provozem,
maminky u nás mohou využívat
služeb sociálních pracovníků ve všedních
dnech od sedmi ráno do jedenácti
hodin večer, k dispozici je psycholog a
speciální pedagog, každý z nich pět hodin
týdně, v oblasti volnočasových činností
se maminkám a především dětem
věnuje animátor dvacet hodin týdně.

3. Pro koho především je tato sociální
služba určena a jaké je hlavní poslání
azylového domu?
Naše služba je určena pro matky
s nezaopatřenými dětmi nebo těhotné
ženy mající trvalý pobyt na území města
Příbram, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
nebo musely opustit svůj domov pro
závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí
či důstojnosti. Naším hlavním cílem je poskytnout těmto ženám bezpečnou a
odbornou službu, jedná se především
o ubytování a nepřetržitou koncepční
podporu při řešení nepříznivé sociální
situace. Dodávám, že při své činnosti
zvláštní pozornost věnujeme právům
a oprávněným zájmům dětí, které mají
v péči, rovněž tak dětem, jejichž narození
očekávají.

4. Jaká je kapacita a vybavenost zařízení?
Kapacita azylového domu je dvacet
tři pokojů, z toho dva máme tzv. „krizové“
pro případ, kdy maminka s dítětem
potřebuje okamžitou pomoc. Každá
z rodin je ubytována ve vlastním pokoji.
Kuchyňky, koupelny jsou společné vždy
pro skupinu maminek, každá z nich však
má k osobnímu užívání určen vlastní
prostor v kuchyni, vlastní sprchový kout
a WC. Do společného zázemí také patří
prádelna, kde si klientky mohou vyprat
osobní prádlo, sušárny, dílna, studovna
s knihovnou, společenská místnost, relaxační
místnost s bazénkem s míčky, herna
pro děti.

5. Které služby mohou klienti ve vašem
zařízení žádat?
V prvé řadě poskytujeme ubytování,
a to zpravidla na dobu nepřevyšující
jeden rok. Dále vytváříme maminkám
podmínky pro běžné úkony v domácnosti,
jako je vaření, praní, úklid. Další
službou je sociálně právní poradenství,
pomoc při řešení osobních či úředních
záležitostí a podpora při veškerých dalších
aktivitách, které směřují k řešení
nepříznivé situace našich maminek. Děje
se tak na základě individuálního plánu,
který zpracováváme s jednotlivými
klientkami dle jejich osobních potřeb
a cílů, jichž si přejí v průběhu pobytu u
nás dosáhnout. Do komplexní péče o rodinu
patří rovněž odborné poradenství
v oblasti psychologie a vzdělávání, tj. krizová
intervence v obzvláště náročných
životních situacích matek s dětmi, konzultace
osobní a rodinné problematiky,
konzultace výchovných či vzdělávacích
problémů dětí a následná péče, jako je
doučování, nácvik a upevňování sociálních
a psychických dovedností prostřednictvím
pracovních, výtvarných a zájmových
činností.

6. Jakými pravidly a principy se pobyt
a poskytování služeb v azylovém domě
řídí?
Život obyvatel azylového domu se
řídí pravidly zakotvenými ve smlouvě
o poskytnutí služby a provozním či domovním
řádem zařízení a dalšími vnitřními
předpisy, s nimiž jsou uživatelé či
zájemci o službu seznámeni. Hlavními
principy služby, které jsou závazné především
pro zaměstnance, je především
rovný, individuální a citlivý přístup ke
klientovi s ohledem na jeho potřeby
– především potřeby a zájmy dětí u nás
ubytovaných, preferování podpory před
péčí, empatie a samozřejmě mlčenlivost.

7. Kolik klienty stojí tato sociální služba?
Maminky u nás platí pouze za ubytování,
a to 50 Kč za dospělou osobu na
den a 20 Kč za dítě na den. Veškeré další služby jsou zdarma.

8. Co je konečným cílem při poskytování
služeb vašim klientům?
Konečným cílem je nastartování
pozitivních změn a vrácení našich klientek
do běžného života. Vše ostatní
záleží na jejich vůli a dalších, někdy velmi
složitých okolnostech v jejich životě.
Úspěšnost naší práce hodnotíme spolu s
klientkami, měřítkem je míra naplnění
jejich cílů během pobytu u nás.

9. Co je pro vás osobně na práci v azylovém
domě těžké a čeho si naopak při
vykonávání své funkce vážíte a co vám
přináší?
Výsledky této práce jsou hůře uchopitelné,
stejně tak jako v jiných pomáhajících
profesích. Nemusí se vždy vše podařit
a už vůbec ne natrvalo, proto se velmi
těším z každého, třeba i malého úspěchu,
kterého se nám podaří dosáhnout.

10. Na konec bych vás poprosila o kontaktní
údaje: na koho se mohou lidé
v případě potřeby této služby obrátit,
kam mohou zavolat a jaká je adresa zařízení?
Je možné nás navštívit osobně na
adrese Příbram IV, Na Vyhlídce 268
nebo kontaktovat telefonicky na čísle
318634588, případne e-mailem azylovydum@
pb.cz

Děkuji za rozhovor.

Připravila Lucie Křížová