Světový den nemocných

11. únor, den liturgické památky
Panny Marie Lurdské, je každoročně
slaven jako Světový den nemocných.
Jak píše papež v letošním
poselství, tímto dnem chce církev
vzbudit niternou citlivost církevního
společenství pro pastýřskou službu
„na širokém poli zdraví“. Je to integrální
součást poslání církve, protože
je v linii samotného Krista.

On „všude procházel, prokazoval dobrodiní…
a uzdravoval všechny, které opanoval ďábel“(Sk10,38). V Kristově
utrpení dosáhlo lidské utrpení
svého vrcholu, ale také získalo svůj
smysl. Je spojeno s láskou, která vychází
z Kristova kříže. Podle papežových
slov se „Ježíš obrací i na nás
a vyzývá nás, abychom se skláněli
k tělesným i duchovním ranám
mnoha sester a bratří, s nimiž se setkáváme
na ulicích světa“.
Už II.vatikánský koncil připomíná
církvi důležitost jejího úkolu brát si na
starost lidské utrpení. To je součástí radostné
zvěsti, kterou Otec poslal Krista
hlásat chudým. Koncilní otcové se na
závěr II.vatikánského koncilu obracejí
k světu slovy: „Vy všichni, kteří cítíte
velkou tíhu kříže,…vy, kteří pláčete…
vy, neznámí trpící, nabetre odvahu: vy
jste upřednostněni v nebeském království,
v království naděje, štěstí a života;
jste sestrami a bratry trpícího Krista, a
budete-li chtít, vy s ním spasíte svět.“
A slova Jana Pavla II. platí i dnes:
„Ze srdce děkuji lidem, kteří každý
den konají službu u nemocných a trpících.“
Tím konají apoštolát Božího
milosrdenství.
Současný papež dodává: Vyprošuji
nemocným i těm, kdo se o ně starají,
mateřskou ochranu Panny Marie. Připojme
se k modlitbám za nemocné a ty,
kdo o ně pečují. Ježíšova láska k nemocným,
jak to dokazoval mnohými zázraky
uzdravení, ať je nám příkladem.

far